BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Edukacja ustawiczna szansą na lepsze jutro

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

pt. „EDUKACJA USTAWICZNA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 

Projektodawca: Stowarzyszenie „Porozumienie dla Rozwoju” z siedzibą ul. Świerczewskiego 21, 26-900 Kozienice

Partner: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

Grupą docelową projektu byli mieszkańcy 6 gmin wiejskich, 1 gminy wiejsko-miejskiej oraz miasta Kozienice.

W ramach kampanii promocyjno - informacyjnej  projektu zorganizowane zostały dwie konferencje poświęcone podnoszeniu poziomu wykształcenia i kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich  (inauguracyjna i podsumowująca). Konferencje odbyły się na terenie miasta Kozienice. Zorganizowano i przeprowadzono również 7 seminariów dla 140 mieszkańców powiatu kozienickiego, które odbyły się kolejno w Magnuszewie, Sieciechowie, Garbatce Letnisko, Ryczywole, Grabów nad Pilicą, Głowaczowie i Gniewoszowie.

W ramach tych spotkań liderzy społeczności lokalnych obszarów powiatu kozienickiego mogli zapoznać się z:

 • systemem kształcenia osób dorosłych w Polsce, prowadzonego w formach szkolnych jak i pozaszkolnych,
 • ideą kształcenia ustawicznego, a także obowiązującym ustawodawstwem normującym to zagadnienie,
 • korzyściami płynącymi z kształcenia ustawicznego,
 • możliwościami kształcenia i podnoszenia kwalifikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych - kształcenie prowadzone na odległość – e-learning,
 • ze znaczeniem doradztwa zawodowego w kształceniu ustawicznym,
 • ofertą edukacyjną Centrum oraz jego zapleczem dydaktycznym,
 • ofertą edukacyjną powiatu kozienickiego w obszarze kształcenia ustawicznego.

Wszystkie materiały informacyjne oraz realizację spotkań przeprowadzili pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki i tak:

 • Pani Agnieszka Różycka – W-ce Dyrektor CKU w Radomiu
 • Pani Grażyna Ostrowska-Kacak – Doradca Zawodowy i n-l CKU w Radomiu,
 • Pani Marta Natora – nauczyciel CKU w Radomiu
 • Pani Barbara Głuch – nauczyciel CKU w Radomiu

W prowadzenie konferencji zostali również zaangażowani słuchacze Centrum  Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Radomiu: Anna Sadalska z klasy 1B Szkoły Policealnaj w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy i Beata Niemczyk z klasy II UA Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych systemu zaocznego.

"Konferencja Kozienice 28 październik 2008 r."

W ramach kampanii promocyjno - informacyjnej  projektu pt. „Edukacja ustawiczna szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w dniu 28 października 2008 r. w Kozienicach odbyła się Konferencja Informacyjna pt. „EDUKACJA USTAWICZNA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” organizowana przez Stowarzyszenie „Porozumienie Dla Rozwoju” z siedzibą ul. Świerczewskiego 21, 26-900 Kozienice w partnerstwie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom, którego pracownicy:

 • Pani Agnieszka Różycka – W-ce Dyrektor CKU w Radomiu
 • Pani Grażyna Ostrowska-Kacak – Doradca Zawodowy i n-l CKU w Radomiu,
 • Pani Marta Natora – nauczyciel CKU w  Radomiu
 • Pani Barbara Głuch – nauczyciel CKU w Radomiu

przygotowali materiały informacyjne i prowadzili konferencję.

Konferencja zgromadziła około 50 osób – przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego, instytucji publicznych, biznesu, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu i miała na celu podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia się przez całe życie. Tym samym niniejsza konferencja zapoczątkowała organizację 7 seminariów skierowanych do mieszkańców wszystkich gmin i powiatu  kozienickiego, a także  mieszkańców samego  miasta  Kozienice poświęconych potrzebie kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie.

Seminaria zostaną również poprowadzone przez pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu będącego partnerem projektu. W prowadzeniu seminarium zostaną także zaangażowani słuchacze Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Radomiu.

PROGRAM KONFERENCJI OBEJMOWAŁ:

 1. Informacja o projekcie Pani w-ce dyrektor CKU w Radomiu Agnieszka Różycka
 2. System kształcenia w Polsce Pani Marta Natora – n-l CKU w Radomiu
 3. System kształcenia dla dorosłych Pani w-ce dyrektor CKU w Radomiu Agnieszka Różycka
 4. Idea kształcenia ustawicznego Pani w-ce dyrektor CKU w Radomiu Agnieszka Różycka
 5. Jakich kompetencji poszukują pracodawcy? Co pomaga w znalezieniu dobrej pracy? Doradca zawodowy CKU w Radomiu – Pani Grażyna Ostrowska – Kacak
 6. Oferta edukacyjna regionu – kształcenie ustawiczne Pani Marta Natora – n-l CKU w Radomiu
 7. Regionalna oferta edukacyjna Pani Marta Natora – n-l CKU w Radomiu

 Współpraca z instytucjami promującymi kształcenie ustawiczne

CKU podejmuje też działania zmierzające do nawiązania współpracy z europejskimi instytucjami edukacyjnymi, dlatego powołany został zespół do spraw projektów i finansowania edukacji. Do głównych jego zadań należy nawiązywanie kontaktów z instytucjami kształcącymi dorosłych w Europie, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie. 

Nawiązany został również kontakt z duńską Tekniske Skole w Holstebro. Współpraca z zagranicznymi instytucjami stwarza możliwość dyskusji i wymiany  oświadczeń pomocnych w procesie dydaktycznym.

Działania te są szczególnie ważne w chwili zmian zachodzących w jednoczącej się Europie, jednocześnie promują region radomski oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

1. Na potrzeby realizacji projektu pt. „Edukacja ustawiczna szansą na lepsze jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5  - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom wystąpiło jako PARTNER dla instytucji wdrażającej niniejszy projekt, czyli Stowarzyszenie „Porozumienie dla rozwoju” z siedzibą ul. Świerczewskiego 21, 26-900 Kozienice.

CELE PARTNERSTWA I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pn. „Edukacja ustawiczna szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5  - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 1. Projekt realizowany na obszarze Powiatu Kozienickiego ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kozienickiego w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia się przez całe życie, poprzez działania informacyjno – promocyjne skierowane do społeczności lokalnych powiatu kozienickiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kozienickiego w korzyści płynące z kształcenia i szkolenia się przez całe życie, poprzez działania informacyjno - promocyjne, skierowane do społeczności lokalnych powiatu kozienickiego.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Promocja idei kształcenia ustawicznego wśród liderów społeczności lokalnych obszarów wiejskich powiatu kozienickiego.
 2. Dostarczenie lokalnym społecznościom powiatu kozienickiego podstawowych informacji o możliwościach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w podregionie radomskim.
 3. Podniesienie poziomu świadomości osób, które zakończyły już edukację szkolną o potrzebie ciągłej aktywności edukacyjnej.
 4. Podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kozienickiego w zakresie możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych i  Internetu.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy 6 gmin wiejskich, 1 gminy wiejsko-miejskiej oraz miasta Kozienice.

Rezultaty twarde projektu:

 • Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch  konferencji  (inauguracyjnej  i podsumowującej) dla 120 mieszkańców powiatu kozienickiego.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie 7 seminariów dla 140 mieszkańców powiatu kozienickiego.
 • Wydanie "Informatora o dostępnej bazie kształcenia ustawicznego w podregionie radomskim" w liczbie 1000 szt w formie papierowej i elektronicznej
 • Utworzenie strony internetowej promującej ideę kształcenia ustawicznego

REALIZACJA PROJEKTU: dotyczy roku szkolnego 2008/2009

W ramach kampanii promocyjno - informacyjnej  projektu zorganizowane zostaną dwie konferencje poświęcone podnoszeniu poziomu wykształcenia i kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich  (inauguracyjna i podsumowująca). Konferencja inauguracyjna zostanie zorganizowana na terenie miasta Kozienice przez  lidera projektu  - Stowarzyszenie Porozumienie dla rozwoju. Natomiast konferencja podsumowująca zostanie zorganizowana przez  partnera Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Radomiu. Konferencja podsumowująca połączona zostanie z dniem otwartym Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Radomiu, w ramach którego liderzy społeczności lokalnych obszarów powiatu kozienickiego będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Centrum oraz jego zapleczem dydaktycznym. 

Dodatkowo przewidywane jest zorganizowanie 7 seminariów skierowanych do mieszkańców wszystkich gmin i powiatu kozienickiego, a także  mieszkańców samego  miasta  Kozienice.  Projekt przewiduje zorganizowanie po seminarium na terenie każdej z gmin powiatu kozienickiego. Poświęcone one będą potrzebie kształcenia się i kwalifikacji zawodowych przez całe życie. W seminariach weźmie udział po 20 mieszkańców z każdej gminy, czyli działanie obejmie 140 mieszkańców obszarów wiejskich powiatu kozienickiego. Seminaria te zostaną poprowadzone przez pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu będącego partnerem projektu. W prowadzeniu seminarium zostaną zaangażowani słuchacze Centrum  Kształcenia Ustawicznego w Radomiu.