BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Technik archiwista

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem      i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

            Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący, wytwarzają dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają, w jakiej formie      i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają archiwiści. Muszą oni w związku z tym zajmować się przejmowaniem dokumentów do archiwów i składnic akt zgodnie z przepisami i w formie uporządkowanej. Zadaniem archiwistów jest odpowiednie zabezpieczenie akt, czemu służą specjalne opakowania               i odpowiednio przygotowane pomieszczenia. Jego zadaniem jest także sporządzenie pomocy ewidencyjnych, dzięki którym łatwiej można skorzystać z dokumentów.

            Niezwykle istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często     z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń, robieniem kopii czy odpisów. Obwarowane jest to wieloma przepisami, np. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich. Ze względu na podstawowy podział każdej dokumentacji na materiały, które mają być przechowywane wieczyście i materiały do czasowego przechowywania, archiwista pilnuje określonych terminów i przeprowadza procedury przekazania akt do archiwów państwowych lub brakowania dokumentacji.

            W związku z pojawianiem się coraz nowszych rozwiązań w dziedzinie tworzenia dokumentów, np. dokumentacji na nośnikach elektronicznych, zadaniem archiwisty staje się również prowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia i postępowania z dokumentacją. Wiąże się to z koniecznością ustawicznego samodzielnego dokształcania archiwistów. Również tendencje propagowania posiadanych dokumentów nakładają na archiwistę konieczność realizowania wystaw z posiadanych zbiorów czy opracowywania publikacji o zasobach           w archiwach.

 

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum.

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

 

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik kursu  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:

a) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,

b) ewidencjonowania dokumentacji aktowej,

c) brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,

d) przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

 2) w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:

a) opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,

b) opracowywania dokumentacji audiowizualnej,

c) gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

 

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia, szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

 

Po zakończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną               i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik archiwista.