BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Technik elektryk

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową.

            Z uwagi na wymagania rynku pracy, pracodawców oraz szybko zachodzące zmiany    w technologii, np. sterowania, zabezpieczeń, technik pomiarowych technik elektryk powinien uaktualniać swoją wiedzę zawodową oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe.  Opisywany zawód wykonywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia               z energią elektryczną. Technik elektryk znajdzie więc zatrudnienie w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny          i urządzenia elektroenergetyczne, w pionach głównego energetyka, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego, w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych oraz biurach projektowych, a także w innych zakładach i przedsiębiorstwach, w których niezbędny jest pracownik o takim wykształceniu.

            Typowe stanowiska pracy dla technika elektryka to:

 • technik do spraw pomiarów,
 • technik ds. obsługi odbiorców,
 • konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 • serwisant sprzętu elektrycznego, elektryk,
 • elektromonter urządzeń rozliczających.

            Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie przez technika elektryka świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz ukończenie kursów bhp. Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedniego napięcia uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną.

            Do głównych wymagań psychofizycznych technika elektryka należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność.

            Do wielu zadań zawodowych technika elektryka należy:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • stosowanie i dobieranie, jak również instalowanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik kursu  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

1) w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn      i urządzeń elektrycznych:

a) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

b) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

c) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

 2) w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

a) eksploatowania instalacji elektrycznych,

b) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia, szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

 

Po zakończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną               i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik elektryk.