BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Program MOE

Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej MOE pt.:

Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do konkurencyjności na rynku pracy.

We wrześniu 2005 roku opracowano program MOE, który został przyjęty na Radzie Pedagogicznej 28.09.2005 r. W oparciu o ww. program złożono wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o udzielenie wsparcia na modernizację oferty edukacyjnej – wniosek rozpatrzono pozytywnie. 

Program „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Fundusze unijne wynoszą 75% kosztów, zaś 25% pokrywa Urząd Miasta.

Za przyznane środki wyposażone zostaną dwie pracownie:

 • komputerowa do zastosowań kształcenia w zawodach (14 stanowisk komputerowych, rzutnik multimedialny),
 • symulacyjna pracownia do kształcenia w zawodach: technik prac biurowych, technik rachunkowości, technik ekonomista,

Mamy nadzieję, że wyposażenie pozwoli nam na organizację szkoleń i kursów w zakresie uzyskiwania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

Punktem wyjścia dla opracowania Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej CKU w Radomiu był obecny stan miasta Radomia i regionu radomskiego, jego gospodarki, rynku pracy, edukacji, z jego słabymi i mocnymi stronami oraz wynikającymi z nich szansami i zagrożeniami. W dokumencie tym uwzględniliśmy również te uwarunkowania i szanse, które wynikają ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a które są szansą na przekształcenie CKU w dobrze funkcjonującą placówkę na poziomie europejskim. Program ten stanowi wyraz naszej troski o losy naszych słuchaczy i ich rozwój oraz przyszłość szkoły. 

Strategicznym celem programu jest przygotowanie słuchaczy CKU do podjęcia pracy w wielu płaszczyznach zatrudnienia, w warunkach ciągłej zmienności zadań stawianych pracownikom, jak również stałego wzrostu wymagań.

Cele szczegółowe:

 • poszerzanie oferty edukacyjnej CKU o nowe kierunki kształcenia,
 • dostosowanie oferty edukacyjnej CKU do zmieniających się uwarunkowań i aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • zapewnienie kształcenia zawodowego na najwyższym poziomie w oparciu o najnowsze techniki i technologie,
 • przystosowanie dotychczasowych programów do kształcenia modułowego,
 • przygotowanie placówki i nauczycieli do realizacji standardów wymagań egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • wzrost atrakcyjności szkoły w regionie.

Główne działania w ramach programu:

dotyczące zajęć dydaktycznych

Dzięki modułowej budowie programów nauczania istnieje możliwość podzielenia treści  tworzących zintegrowany system wiadomości i umiejętności na poszczególne zakresy:

 • niezbędny zasób wiedzy teoretycznej związanej z wymaganiami w poszczególnych zawodach (w powiązaniu ze standardami wymagań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe),
 • część obejmującą naukę umiejętności praktycznych - będzie realizowana podczas zajęć w pracowniach symulacyjnych i przedmiotowych, zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej u pracodawców oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu.            

dotyczące kadry dydaktycznej

 • wymiana doświadczeń z pracodawcami,
 • szkolenia u pracodawców,
 • wymiana doświadczeń z kadrą dydaktyczną w innych placówkach zawodowych,
 • podniesienie formalnych kwalifikacji w postaci form doskonalenia nauczycieli np. poprzez kursy, warsztaty, studia  podyplomowe, Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.

dotyczące wyposażenia pracowni w stanowiska technodydaktyczne

 • wyposażenie pracowni symulacyjnej do edukacji ekonomicznej,
 • wyposażenie pracowni informatycznej do kształcenia zawodowego.

dotyczące dostosowania modułowych programów nauczania do potrzeb odbiorców programu

 • dostosowanie jednostek modułowych do ilości zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach policealnych w formie zaocznej,
 • dostosowanie jednostek modułowych do potrzeb szkoleń i kursów organizowanych dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy i potrzebom rynku pracy od roku szkolnego 2005/2006 uruchomiliśmy nowe kierunki kształcenia:

 • w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych, w zawodzie: technik handlowiec- naukę podjęło 35 osób,
 • w Szkole Policealnej, w zawodzie: technik prac biurowych- naukę podjęło 84 osoby, w zawodzie: technik mechatronik- naukę podjęło 44 osoby.

Oprócz w/w zawodów w jakich obecnie kształci CKU prowadzone są również zajęcia w formach pozaszkolnych - kursy i szkolenia.