BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017

 


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:

a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach szkolnictwa zawodowego

b. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie:

a. świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie – w przypadku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji,

b. dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – w przypadku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego (odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia).

 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. przystępują:

1) uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 i realizują podstawę programową z 2017 r. Uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018, a nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej, powtarzają naukę i realizują podstawę programową z 2017 r.

2) absolwenci dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2026/2027

3) absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026

4) absolwenci szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026

5) osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową z 2017 r. prowadzony nie dłużej niż do dnia 31 marca 2021 r. – do dnia 31 października 2027 r.

6) osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, które w okresie po dniu 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. po raz pierwszy złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. oraz przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci branżowej szkoły I stopnia, dotychczasowego czteroletniego technikum i szkoły policealnej, w których kształcenie było realizowane zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, a także osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzany zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny – do dnia 31 sierpnia 2028 r.

7) osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. zgłoszonych przez starostę do okręgowej komisji egzaminacyjnej – do dnia 31 października 2027 r. 2.2.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,

b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem:

a. elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu lub

b. arkuszy i kart odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla zawodu (Formuła 2017), w którym wyodrębniono kwalifikację.

Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:

 • · w - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
 • · wk - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, wykonane z wykorzystaniem komputera,
 • · d - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
 • · dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja wykonana z wykorzystaniem komputera.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

a. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza,

b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył,

c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie, który prowadził kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot,

 d. w uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w innym miejscu, niż miejsce, o którym mowa w lit. a, b i c, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,

e. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępują w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

a. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce albo centrum, w którym odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu,

b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce albo centrum, w którym odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę zawodu,

c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie prowadzącym ten kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot,

d. w uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w lit. a, b i c, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,

e. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie przystępuje w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

- ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna,

- KARTA ODPOWIEDZI.

 

Podczas części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

- ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierającą instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania,

- KARTA OCENY oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego. Pakiety egzaminacyjne i materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego są dostarczone do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu. Przygotowanie, drukowanie, przechowywanie i transport arkuszy egzaminacyjnych i innych materiałów egzaminacyjnych odbywa się w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Podczas części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, wskazanych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ogłaszanym nie później niż na miesiąc przed terminem potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w terminach zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. opublikowanym na stronie ((https://cke.gov.pl/ Egzaminy zawodowe > Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / Formuła 2017 > Harmonogram, komunikaty i informacje) oraz zgodnie z komunikatem dyrektora danej okręgowej komisji egzaminacyjnej opublikowanym na stronie internetowej tej komisji na 5 miesięcy przez terminem egzaminu w danej sesji.