BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Kobieta pracująca

„Kobieta pracująca

-aktywizacja zawodowa i biznesowa bezrobotnych mieszkanek Radomia”

Nazwa programu: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Nazwa Priorytetu: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.

Nazwa działania: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

Schemat: Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Instytucja, do której wniosek został złożony: Departament Wdrażania EFS w MGiP.

Okres wdrażania projektu: 15.08.2006 – 15.06.2007.

Umowa dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego została podpisana 17 sierpnia 2006 roku.

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Miasta Radomia

Partnerzy projektu:

Projekt jest zgodny z polityką równych szans Unii Europejskiej, według których działania nakierowane na równość szans kobiet i mężczyzn powinny szczególnie uwzględniać:

 • działania mające na celu przeciwdziałanie funkcjonującym stereotypom, związanym z postrzeganiem poszczególnych grup społecznych na rynku pracy,
 • działania w zakresie edukacji, podejmowane w celu zwalczania stereotypowego postrzegania kobiet i mężczyzn, jak również w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności ich elastycznego wykorzystywania na rynku pracy (poprzez upowszechnianie kształcenia ustawicznego).

Projekt jest zgodny też z założeniami SPO RZL i U SPO RZL, według których aktywizacja zawodowa kobiet ma się odbywać zwłaszcza przez organizowanie szkoleń, zwalczanie stereotypów co do ról społecznych i promowanie przedsiębiorczości.

Celem EFS jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Beneficjentkami projektu jest grupa 50 bezrobotnych kobiet z Radomia o niskich, nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

 1. Kobiety, które w efekcie rekrutacji znalazły się w module A odbywają szkolenie w szpitalu i egzamin przed komisją powołaną przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych dający im prawo powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki.
 2. Kobiety z grupy B przygotowują się do podjęcia pracy opiekuna osób starszych za granicą. Odbywają kurs języka angielskiego (300 godzin) oraz przygotują się teoretyczne i praktycznie do podjęcia opieki (40 godzin). Zajęcia praktyczne prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Radomiu. Wnioskodawca podjął ponadto współpracę ze specjalistyczną firmą zajmującą się pośrednictwem pracy za granicą, ma też do dyspozycji oferty znajdujące się w bazie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 3. Beneficjentki z grupy C przygotowują się do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Odbywają kurs w tym zakresie, poprowadzony przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości – szkolenie obejmuje 136 godzin. 
 4. Dla wszystkich beneficjentek przygotowano również kurs komputerowy (80 godzin), w trakcie, którego nauczą się obsługiwać komputer oraz korzystać z Internetu. Umiejętności te są niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków zawodowych, swobodnego poruszania się na współczesnym rynku pracy.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest koordynatorem modułu B, odpowiedzialnym za przeprowadzenie kursu języka angielskiego, dla kobiet przygotowujących się do pracy opiekuna poza granicami kraju. Oferujemy program nauczania dostosowany do potrzeb zawodu oraz poziomu zaawansowania językowego. Przed rozpoczęciem kursu dokładnie zbadane zostały umiejętności słuchaczek oraz ich oczekiwania wobec zajęć. Kurs prowadzą najlepsi lektorzy języka angielskiego. Gwarantuje to wysoką jakość i efektywność.

Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do złagodzenia problemu bezrobocia kobiet, ale będzie również cennym doświadczeniem dla wszystkich partnerów oraz źródłem wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców, którzy podejmą podobne działania aktywizacji zawodowej kobiet. Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:

www.efs.gov.pl, www.europa.eu.int,