BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Liceum Ogólnokształcące

LO

pobierz wniosek 

Obowiązek informacyjny kandydata - pobierz

O przyjęcie do klasy pierwszej na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

O przyjęcie do klasy drugiej na semestr trzeci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy lub trzeci powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Do liceum można również przyjąć osobę, która:

 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży,
 • ukończyła 15 lat, jeżeli osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
 • uczestnika Ochotniczego Hufca Pracy, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończył 15 lat, określa art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Nauka w liceum trwa 3 lata

Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu) i zaocznym (sobota i niedziela).

Zajęcia edukacyjne realizowane na poziomie podstawowym w cyklu kształcenia w liceum: język polski, język angielski/język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka.

W klasie drugiej liceum zajęcia edukacyjne mogą być realizowane na poziomie rozszerzonym/przedmiot uzupełniający w cyklu kształcenia:

 • język angielski, historia/przyroda,
 • język angielski, chemia/historia i społeczeństwo,
 • język angielski, biologia/historia i społeczeństwo,
 • geografia/informatyka/historia i społeczeństwo.

Ukończenie liceum daje możliwość rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego, a także zdobycie zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.