BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Szkoła Policealna

SZP

O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie (ukończone LO, LU, TU – nie jest wymagane zdanie matury).

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

pobierz wniosek

Obowiązek informacyjny kandydata - pobierz

 

Centrum oferuje następujące kierunki kształcenia w Szkole Policealnej:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

            Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa   i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach.

Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy:

 • identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami,
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki,
 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków,
 • współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

            Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

            Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

 1. monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy; 
 3. opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy; 
 5. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 6. organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Technik administracji

            Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.  Do najważniejszych zadań technika administracji należy:

 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • planowanie i organizowanie narad, zebrań, konferencji i sesji,
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej,
 • planowanie kosztów i przychodów,
 • gospodarowanie majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

            Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej (zespolonej  i niezespolonej), w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych), w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach niewymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

            Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji:

 1. wykonywania prac biurowych w jednostce administracji,
 2. udzielania informacji pracownikom oraz klientom,
 3. kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji, 
 4. sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań,
 5. udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym,
 6. prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników,
 7. sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami,
 8. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji,
 9. przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Technik archiwista

            Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem dokumentów oraz postępowaniem końcowym z dokumentacją. Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt różnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:

a) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,

b) ewidencjonowania dokumentacji aktowej,

c) brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,

d) przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:

a) opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,

b) opracowywania dokumentacji audiowizualnej,

c) gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

 

Ukończenie Szkoły Policealnej daje możliwość przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.